قابل توجه فعالین صنعت احداث، مشکلات موجود در صنعت احداث، خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری، مشاورین، ساخت و مسکن و صنعت ساختمان در سطح استان را جهت پیگیری برای ما ارسال نمایید.

۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵