درخواست رئیس بانک مرکزی از وزیر محترم صمت به منظور توجیه ستادهای تسهیل، جهت جلوگیری از ارجاع خارج از حیطه اختیارات به خبرگان بانکی استانها و تاکید بر اینکه مصوبات نمی تواند مغایر با قانون و دستورالعملها و بخشنامه ها باشد و پاسخ ستاد تسهیل به رئیس بانک مرکزی