آگهی تمدید  فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره ۱۲۵۱۹/۱۴/ص مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت ” انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران” در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۶ روز   سه شنبه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰ در محل هتل اسپیناس تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان فلسطین و  نادری، پلاک ۱۲۶  با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در  این حوزه دعوت می نماید از روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقوقی) از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور    

ب :

  • تولیدکنندگان: دارا بودن پروانه بهره برداری تولید سازه‌های فولادی از وزارت صمت
  • صادر کنندگان: دارا بودن اظهار نامه صادراتی (۵ سال آخر) و کارت بازرگانی معتبر

ج اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت(تغییرات هیات مدیره).

و اصل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ میلیون ریال (معادل پانزده میلیون تومان) به شماره حساب (۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز ۹۹۰۰۰۸۰۱۷۳۱۸۱  بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.