درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی اولین دوره نمایشگاه اختصاصی اوراسیا۱۴۰۰

 درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش نشست های تخصصی و B2Bهای اولین دوره نمایشگاه اختصاصی اوراسیا۱۴۰۰

برنامه زمان بندی نشست های تخصصی و B2Bها