صبح امروز نشست بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مانع سرمایه گذاری با حضور مدیران، معاونین و کارشناسان دستگاه های اجرایی در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.

این نشست در راستای بند۸ صورتجلسه نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با موضوع: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج مکلف است به هر طریق ممکن با هماهنگی دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری بخش خصوصی، از قبیل شرکت های توزیع برق، آب منطقه ای، آبفای شهری و روستایی، گاز و سازمان جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی، محیط زیست، امور عشایر و سایر دستگاه های ذیربط، قوانین و مقررات مزاحم و مانع سرمایه گذاری را احصا و پس از هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی مستقر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نماید.» برگزار گردید.