اتاق بازرگانی یاسوج برگزار می کند:

ﻛﺎرﮔﺎه آموزشی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزی دﻳﺠﻴﺘﺎل

eedeh-khalaghiat

ﻣﺪرس: «ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪی»، دﻛﺘﺮای ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻛﺸﺎورزی

زمان: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت ۹:۳۰ صبح

مکان: سالن همایش های اتاق یاسوج

اهداف دوره:
الف. بررسی روند جهانی در کسب و کار کشاورزی دیجیتال و وضعیت فعلی آن در کشور
ب. یادگیری کاربرد فناوری های دیجیتال در کسب و کار کشاورزی

ج. تدوین برنامه های عملیاتی استراتژیک برای شرکت کنندگان برای ایجاد آگاهی مفاهیم کسب و کار کشاورزی دیجیتال و ترویج پذیرش و گسترش بهترین شیوه ها و مدل های موفق کسب و کار کشاورزی

د. کمک به افزایش بهره وری و رقابت پذیری کسب و کار کشاورزی در کشور