شب گذشته هیئت تجاری اقتصادی اتاق بازرگانی یاسوج با ایرانیان مقیم اسلواکی دیدار کرد.

در این نشست  به نقش ایرانیان خارج از کشور در ارتباطات و شناخت از ظرفیت های فی مابین ایران و اسلواکی تاکید شد و رئیس اتاق یاسوج با تشریح ظرفیت های اتاق معین اسلواکی در ایران و کهمچنین کمیته مشترک بازرگانی ایران و اسلواکی و دفتر تجاری ایران در اسلواکی ایرانیان مقیم اسلواکی را به حضور در مرکز تجاری ایرانیان در اسلواکی و انجام فعالیت های تجاری خود در این مرکز دعوت کرد.

گزارش تصویری این نشست: