به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج اولین نشست کمیسیون تخصصی خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج سال جدید و با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان و متخصصان دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی و برنامه و بودجه استان، رئیس سندیکای پیمانکاران استان در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار گردید.

این نشست با دستور کار بررسی وضعیت پروژه های عمرانی و زیر بنایی استان و بررسی مشکلات بخش خصوصی برگزار گردید.

در این نشست سندیکای پیمانکاران موظف گردید که از طریق اعضاء خود نسبت به اطلاعات طرحها و پروژه ها و پیشرفت فیزیکی، زمان پروژه و مطالبات خود را به کمیسیون خدمات فنی و مهندسی ارانه نماید، تا برای بررسی و حل مشکلات آنها تصمیم گیری شود.

همچنین در این نشست مقرر گردید یک سمینار آموزشی با شرکت مسئولین و کارشناسان استانی در خصوص بررسی مشکلات فنی و اجرایی و عمرانی استان با تشکسیل دبیرخانه ای جهت پیگیری و بررسی مصوبات در اتاق بازرگانی برگزار گردد.