متن معرفی

متن وظایف کمیسیون

رئیس کمیسیون : محمد باقر فهیمی

دبیر کمیسیون: آرش موسوی

اعضای کمیسیون :

علی طهرانچی ، فرشید عزیزی، وحید گرجی ، محمد باقر فهیمی ، منوچهر یاری،عزیز اله رحیمی

تلفکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵

تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴۰