متن معرفی

متن وظایف کمیسیون

رئیس کمیسیون : سید عبدالحسین تقویان

دبیر کمیسیون: ایمان رمضانی

اعضای کمیسیون :

فرامرز خوبانی، سیدعبدالحسین تقویان، عبدالله قبادی

تلفن: ۰۷۴۳۳۳۳۷۹۵۳

فکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۳