آئین­ نامه تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج

مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

تشکیل کمیسیون:

ماده ۱- هر کمیسیون تخصصی با عضویت حداقل ۳ تن از اعضاء هیئت نمایندگان اتاق یاسوج تشکیل می­شود.

تبصره ۱- هر یک از اعضاء هیئت نمایندگان اتاق یاسوج می­توانند حداکثر عضو ۴ کمیسیون باشند ، لکن عضویت در ۲ کمیسیون الزامی است.

ماده ۲- افراد زیر می توانند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نمایند:

۲-۱- اعضاء هیئت نمایندگان اتاق یاسوج

۲-۲- نمایندگان تشکل های وابسته به اتاق

۲-۳- اعضاء اتاق یاسوج

۲-۴-کارشناسان و مشاوران با معرفی یکی از اعضاء کمیسیون

تبصره ۲- شرکت افراد اشاره شده در بند ۲-۴ در جلسات با هماهنگی هیئت رئیسه کمیسیون و دبیرخانه کمیسیونها انجام خواهد شد.

 مدت کمیسیون:

ماده ۳ – کمیسیون برای مدت ۴ سال تشکیل می­شود. با پایان مدت کار هیئت نمایندگان اتاق یاسوج کار کمیسیون نیز پایان می­یابد.

تبصره ۳- در صورتی که جلسات کمیسیون به دلیل عدم استقبال به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود کمیسیون معلق و مراتب توسط هیئت رئیسه کمیسیون به شرح تبصره ۸ به هیئت رئیسه اتاق یاسوج گزارش می شود.

 تشکیل جلسه:

ماده ۴ – اولین جلسه کمیسیون با دعوت ریاست اتاق یاسوج تشکیل می شود.  سایر جلسات کمیسیون با دعوت رئیس کمیسیون و درغیاب ایشان با دعوت نایب رئیس تشکیل می شود.

ماده ۵ – دعوت به جلسه ، غیر از موارد اضطراری ، بایستی یک هفته قبل به طور کتبی به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره ۴ – دستور کار جلسه باید به صراحت در دعوت نامه ذکر شود.

ماده ۶- جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۳ نفر از اعضاء و حضور حتمی رئیس یا نایب رئیس رسمیت خواهد یافت.

ماده ۷ – کمیسیون حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد. در صورت لزوم ، جلسات بیش از یک بار به دعوت رئیس کمیسیون تشکیل خواهد شد.

 انتخابات رئیس و نایب رئیس:

ماده ۸- در اولین جلسه کمیسیون از میان اعضاء کمیسیون یک نفر بعنوان رئیس انتخاب می­شود.

تبصره ۵- اعضاء هیات رئیسه اتاق یاسوج نمی­توانند در انتخاب رئیس داوطلب باشند.

تبصره ۶- هر یک از اعضاء هیات نمایندگان فقط در هیات رئیسه سه کمیسیون می­تواند حضور داشته باشد.

تبصره ۷– هر دلیلی که باعث عدم حضور رئیس کمیسیون در سه جلسه متوالی شود، در اولین جلسه انتخاب مجدد انجام می شود.

ماده ۹ – ریاست اولین جلسه کمیسیون و جلسات دیگری که مربوط به انتخابات است بارئیس اتاق یاسوج و در غیاب ایشان با نایب رئیس اتاق یاسوج خواهد بود.

ماده ۱۰ – جلسه انتخاب رئیس و نایب رئیس با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

ماده ۱۱ – مدت مسئولیت رئیس و نایب رئیس ۴ سال است.

وظایف رئیس و نایب رئیس:

ماده ۱۲  – وظایف رئیس و نایب رئیس بشرح زیر است:

الف –  راهبری کمیسیون و تامین شرایطی که کمیسیون با بیشترین بهره وری و کمترین اتلاف وقت اعضا به اهداف خود دست یابد.

ب – تنظیم تاریخ تشکیل جلسات عادی کمیسیون بصورت یک برنامه.

پ – دعوت اعضا به تشکیل جلسه کمیسیون در محدوده زمانی مجاز بشرح ماده ۵.

ت- دعوت اعضا به تشکیل جلسات اضطراری در صورت لزوم.

ث- بررسی درخواست عدم حضور اعضا کمیسیون در جلسه، رد یا قبول کتبی آن.

ج- رسیدگی به درخواست شرکت افراد غیر عضو کمیسیون در جلسات، بشرح ماده ۲.

چ- تنظیم دستور کار جلسات کمیسیون بر اساس الویت بشرح ماده ۲۰.

ح- ریاست جلسات کمیسیون بر اساس آئین نامه اداره جلسات.

خ- انجام رای گیری در مورد تصمیمات متخذه در کمیسیون.

د- نظارت بر تنظیم صورت جلسات کمیسیون توسط دبیر.

ذ- ارسال صورت جلسات هر نوبت به اعضا کمیسیون

ر- تامین کارشناس یا کارشناسان مورد نیاز کمیسیون بشرح ماده ۲.

ژ- تامین لوازم مورد نیاز کمیسیون شامل اتاق، مدارک مورد نیاز، اطلاعات مورد نیاز، و از این قبیل.

س- ارجاع کارها به دبیرکمیسیون در محدوده وظایف ایشان.

ش- نظارت بر فعالیت دبیرخانه کمیسیون.

ص- برنامه ریزی برای کمیسیون.

ض- دریافت پیشنهادها برای قرار گرفتن در دستور کار و ارائه آن به کمیسیون بشرح ماده ۱۸.

ط- شرکت در جلسات هماهنگی با هیئت رئیسه اتاق یاسوج و روسای کمیسیونها حداقل هر ۶ ماه یکبار.

ظ- ارائه گزارش به هیئت رئیسه اتاق یاسوج در خصوص اعضایی از کمیسیون که لغو عضویت شده اند، بخصوص در شرایطی که به علت کم شدن تعداد اعضا کمیسیون ادامه کار کمیسیون ممکن نباشد، بشرح تبصره های ۳ و ۱۷.

ع- ارائه گزارش به هیئت رئیسه اتاق یاسوج در خصوص پیشنهادهایی که برای قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون به تصویب کمیسیون رسیده است بشرح ماده ۱۹.

غ – انتقال تصمیمات متخذه در کمیسیون به هیئت رئیسه اتاق یاسوج بشرح ماده ۲۵.

ف- دفاع از تصمیمات متخذه در کمیسیون در مقابل هیئت نمایندگان اتاق یاسوج بشرح ماده ۲۵.

ق- ترتیب برگزاری جلسه انتخابات رئیس و نایب رئیس جدید، یکماه قبل از پایان دوره ماموریت.

 برکناری هیئت رئیسه:

ماده ۱۳ – در صورتی که هیئت رئیسه به وظایف خود عمل ننماید، اعضاء کمیسیون می توانند درخواست برگزاری جلسه رای اعتماد مجدد نمایند. درخواست رای اعتماد مجدد بایستی به هیئت رئیسه اتاق یاسوج داده شود. این درخواست بایستی به امضاء حداقل ۳ نفر از اعضاء کمیسیون برسد.

ماده ۱۴ – جلسه رای اعتماد از نظر رسمیت جلسه و ریاست همان شرایط جلسه انتخابات را دارد. در صورتیکه در جلسه رای اعتماد اکثریت نسبی را بدست نیاورد، انتخابات مجدد در اولین جلسه بعد برگزار خواهد شد.

 دبیرخانه:

ماده ۱۵ – هر کمیسیون دارای یک دبیرخانه خواهد بود دبیر کمیسون به پیشنهاد هیئت رئیسه و با حکم ریاست اتاق یاسوج منصوب می شود دبیر کمیسیون ممکن است با دبیر کمیسیونهای دیگری مشترک باشد. دبیرخانه کمیسیونها در محل اتاق یاسوج مستقر است.

ماده ۱۶ – وظایف دبیرخانه بشرح زیر است:

الف – دستیاری هیئت رئیسه کمیسیون درانجام وظایف خود بشرح ماده ۱۲.

ب- انجام امور اجرایی کمیسیون زیر نظر هیئت رئیسه.

پ – تهیه صورت جلسات کمیسیون.

 وظایف اعضاء:

ماده ۱۷ – اعضاء کمیسیون موظفند در فعالیت های کمیسیون مشارکت فعال داشته باشند. اعضاء بایستی برای عدم حضور خود در کمیسیون ضمن ارائه دلیل موجه موافقت کتبی هیئت رئیسه را دریافت نمایند. عدم حضور بدون موافقت کتبی هیئت رئیسه در سه جلسه متوالی و یا ۴ جلسه متناوب در یکسال به معنی استعفا از کمیسیون تلقی می شود. تجدید نظر در لغو عضویت در کمیسیون در هیئت رئیسه اتاق یاسوج امکانپذیر می باشد.

تبصره ۸– در صورتیکه به علت عدم حضور اعضاء در کمیسیون و لغو عضویت آنها، اعضاء کمیسیون به کمتر از ۳ نفر تقلیل یابد، رئیس کمیسیون موظف است مراتب را به اطلاع هیئت رئیسه اتاق یاسوج رسانده و تقاضای تعیین تکلیف نماید. هیئت رئیسه اتاق یاسوج موضوع را در جلسه هیئت نمایندگان مطرح نموده و هیئت نمایندگان نسبت به چگونگی ادامه کار و یا لغو کمیسیون مربوطه تصمیم گیری خواهد نمود.

گزارش حضور و غیاب اعضای کمیسیونها هر سه ماه یکبار توسط رئیس اتاق یاسوج و گزارش عملکرد سه ماهه هر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون مربوطه به اطلاع هیات نمایندگان خواهد رسید.

 گردش کار:

ماده ۱۸- دستور کار کمیسیونها می تواند مربوط به موارد زیر باشد:

۱۸-۱- طرحها و پیشنهاداتی که هیئت رئیسه اتاق یاسوج دریافت و به کمیسیون ارجاع می نماید.

۱۸-۲- طرحها و یشنهاداتی که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح می شود و به وظایف اتاق یاسوج مربوط می شود.

۱۸-۳-آئین نامه ها و دستورالعملهایی که از سوی دولت و دستگاههای اجرایی به اجرا گذاشته می شود.

۱۸-۴-پیشنهادات اعضاء کمیسیون.

ماده ۱۹ – پس از طرح هر پیشنهاد برای دستور کار، موضوع در کمیسیون طرح می گردد تا بر اساس آئین نامه موضوعی، شامل هدف و وظایف کمیسیونها، تصمیم گیری شود که آیا کمیسیون صلاحیت رسیدگی به پیشنهاد مطرح شده را دارد یا خیر.

در صورتیکه پیشنهاد در صلاحیت کمیسیون تشخیص داده شود. موضوع از طریق هئیت رئیسه اتاق یاسوج اطلاع داده می شود.

ماده ۲۰- پیشنهادهایی که در صلاحیت بررسی کمیسیون تشخیص داده می شود، بایستی تعیین اولویت شود. پیشنهاد به اولویت های ۱و۲و۳ تقسیم می گردند و بر اساس تاریخ وصول در نوبت بررسی قرار می گیرند. هئیت رئیسه کمیسیون وظیفه تنظیم نوبت دستور کارها را دارد و پیشنهادهای دارای اولویت ۱ قبل از سایرپیشنهادها در دستور کار قرار خواهند گرفت. پیشنهادهای دارای الویت ۳ پس از اتمام بررسی پیشنهادهای الویت ۱و۲ در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۱ – به منظور پیشبرد کار، کمیسیون می تواند کار گروههای کوچک برای پیگیری موضوعات مشخص تشکیل دهد. کار گروه با پیشنهاد یک نفر از اعضاء کمیسیون و تصویب کمیسیون تشکیل میگردد. هیئت رئیسه مسئولیت تشکیل و پیشبرد کار، کار گروهها را بعهده دارد.

ماده ۲۲ – در صورتیکه کمیسیون بررسی و اخذ تصمیم درباره طرح یا پیشنهاد واصله را منوط به بررسی کارشناسی بداند، می تواند هیئت رئیسه را مامور به خدمت گرفتن کارشناس نماید. هیئت رئیسه کارشناس یا کارشناسان مورد نظر کمیسیون را از طریق دبیرخانه کمیسیونها از محل توان کارشناسی اتاق یاسوج و یا بهره گیری از توان کارشناسی مشاوران خارج از اتاق با تایید ریاست اتاق یاسوج به خدمت خواهد گرفت.

 تصمیمات کمیسیون:

ماده ۲۳ – اعضاء هیئت رئیسه اتاق یاسوج در تمام کمیسیونها دارای حق رای هستند.

ماده ۲۴ – تصمیمات کمیسیون بر اساس رای گیری در کمیسیون معتبر می باشد، مگر اینکه تعداد آراء موافق کمتر از ۳ رای باشد.

ماده ۲۵ – تصمیمات کمیسیون و صورتجلسات مربوطه توسط هیات رئیسه کمیسیون به هیات رئیسه اتاق یاسوج اعلام می­گردد. بررسی و تائید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارائه آن به هیات نمایندگان توسط هیات رئیسه اتاق یاسوج انجام می­پذیرد.

اصلاحیه: براساس مصوبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یاسوج تصمیمات کمیسیونها پس از بررسی و تصویب در هیئت رئیسه اتاق به مراجع تصمیم گیر استان ارسال خواهد شد.

تبصره ۹- طرح آن دسته از مصوبات کمیسیون که با رای مثبت دو سوم اعضای آن کمیسیون به تصویب رسیده است در هیات نمایندگان اتاق الزامی است.

ماده ۲۶ – هیئت رئیسه کمیسیون مسئول دفاع از تصمیمات کمیسیون در هیئت نمایندگان می باشد. مگر اینکه کمیسیون فرد یا افراد دیگری را برای این کار تعیین نماید.

ماده ۲۷- برابر پیشنهادات واصله از کمیسیون ها ، آئین نامه با رعایت ملاحظات لازم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.