ردیف عنوان فایل ردیف عنوان فایل
۱ نمون پروفرما  file-extension-jpg-icon ۷ نمونه ثبت سفارش  file-extension-jpg-icon
۲ نمونه BCL  Word ۸ نمونه فرم A  file-extension-jpg-icon
۳ نمونه ICPO  Word ۹ نمونه گشایش اعتبار اسنادی  file-extension-jpg-iconfile-extension-jpg-iconfile-extension-jpg-iconfile-extension-jpg-icon
۴ نمونه LOI  Word ۱۰ نمونه گواهی مبدا  file-extension-jpg-icon
۵ نمونه اظهارنامه گمرکی  file-extension-jpg-icon ۱۱ نمونه گواهی مبدا GSTP Word Word
۶ نمونه بارنامه دریایی  file-extension-jpg-icon