مدارک لازم جهت اخذ ایران کد عبارتند از :

اشخاص حقیقی : ۱-کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب کارگاه ۲-پروانه بهره برداری یا جواز کسب .

اشخاص حقوقی : ۱-روزنامه رسمی شرکت۲-آگهی ثبت و تغییرات شرکت (آخرین تغییرات روزنامه شده )۳-پروانه بهره برداری ۴-آگهی تاسیس ۵-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل ۶-پروانه ساخت (مربوط به تولید کننده گا مواد غذایی ۷-علامت تجاری یا برند