اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های عسل استان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس

کیهان ایمانی

kieyhanimani@yahoo.com

نایب رئیس

لشکر آذر پیوند

lashkarazarpayvand@yahoo.com

دبیر

وحید پناهی

vahid_panahi18@yahoo.com

دبیرخانه

۰۷۴۱۲۲۳۴۳۵۵-تلفکس

۰۷۴۱۲۲۲۶۵۶۰-تلفن

اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های عسل استان کهگیلویه و بویراحمد :

کیهان ایمانی، لشکر آذر پیوند، آیت اله رحیم نژاد، عبدالکریم ولی زاده، اسماعیل افتخاری

 

اتحادیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار، سبزی و صیفی، گل و نهال استان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس

سیداله بخش حسینی

———–

نایب رئیس

تاج محمد احمدی

———-

دبیر

وحید پناهی

vahid_panahi18@yahoo.com

دبیرخانه

۰۷۴۱۲۲۳۴۳۵۵-تلفکس

۰۷۴۱۲۲۲۶۵۶۰-تلفن

اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار، سبزی و صیفی، گل و نهال استان کهگیلویه و بویراحمد :

سیداله بخش حسینی، تاج محمد احمدی، عبدالصالح خشنود، آیت اله علیزاده و لطف اله نظری زاده.